Zespół programowy/ Pracownicy

Zapraszamy do poznania naszego ZESPOŁU PROGRAMOWEGO złożonego z doświadczonych wykładowców, którzy są współautorami wizji i misji naszej placówki.

pobrane

Agnieszka Bartosik: Czynny zawodowo nauczyciel z 18-letnim stażem pracy. Doświadczony pedagog i wychowawca współpracujący z wieloma instytucjami zewnętrznymi wspierającymi rozwój szkoły. Od 2010 roku pełni funkcje kierownicze w kilku placówkach oświatowych. Jest dyrektorem Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis, dyrektorem Ośrodka – Szkoleniowo- Doradczego Edulabor oraz dyrektorem Policealnej Szkoły Administracji interlis. Pełni też funkcje dyrektora zarządzającego w grupie edukacyjnej Południowowielkopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i szkoleń w Kaliszu. Koordynuje działania placówek wchodzących w skład tej grupy edukacyjnej. Założyciel pierwszego w Kaliszu zarejestrowanego Klubu dziecięcego „Słoneczko”- placówki opieki nad dziećmi do lat trzech.

Autorka kilku programów studiów dla nauczycieli (między innymi Organizacja i zarządzanie oświatą, EDB). Autorka opracowań szczegółowych programów kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli na podstawie ramowych programów MEN, niezbędnych do uzyskania zgody Kuratora Oświaty w Poznaniu na organizacje tych form kształcenia. Opracowała program szkolenia dla Kandydatów dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uzyskała zgodę Ministra na prowadzenie tego szkolenia w ramach działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis.

W obszarach jej działalności znajdują się :organizacja studiów podyplomowych, współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym, organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i innych obszarów.

Stale rozwijająca się zawodowo i podążająca za megatrendami w edukacji. Obecnie zainteresowana zagadnieniami coachingu i wykorzystania jego narzędzi w obszarze edukacji, zarządzania placówkami oraz w warsztacie zawodowym nauczyciela, wychowawcy. Współautorka certyfikowanego szkolenia „Master of School Managment”dedykowanego kadrze oświatowej. Nauczyciel dyplomowany.

SONY DSC

Maria Brodziak: Czynny nauczyciel różnych typów szkół z ponad trzydziestoletnim stażem, dyrektor szkoły dwóch kadencji. Absolwentka studiów dziennych na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu filologii polskiej, historii oraz zarządzania placówka edukacyjną. Jest certyfikowanym menadżerem oświaty oraz liderem zmian w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie. Uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie języka polskiego.

Jest doświadczonym wykładowcą kolejnych edycji kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli wpisanego na listę MEN oraz egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania. Jest instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Ukończyła wiele różnych form doskonalenia zawodowego. Aktywnie uczestniczyła w wielu kongresach i konferencjach oświatowych, polskich i międzynarodowych.

Obszary kompetencji: organizacja i zarządzanie oświatą, bibliotekoznawstwo, dydaktyka ogólna i szczegółowa w zakresie wybranych przedmiotów, system oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego, konstruowanie programów nauczania, prawo oświatowe – w szczególności awans zawodowy nauczycieli, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizacja wycieczek i wypoczynku.

Jolanta Siwak: jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie. Funkcję dyrektora szkoły pełni od 10 lat, wcześniej doradca metodyczny ds. wychowawczych. Wykładowca akademicki oraz trener w zakresie wdrażania reformy.

Jako dyrektor szkoły opracowała kilka programów własnych dotyczących tematyki wychowawczej, realizowanych głównie w ramach zajęć świetlicowych . W swojej szkole wprowadziła nowatorskie rozwiązania dotyczące podniesienia afektów kształcenia, co przyczyniło się wzrostu wyników nauczania.

Wiedzą i doświadczeniem dzieliła się poprzez opracowanie i realizację kilka grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty takich jak :

  • Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu szóstoklasisty do podniesienia efektywności kształcenia ?” czy 
  • „ Wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia”

Dzieliła się swoja wiedzą i doświadczeniem jako dyrektor szkoły prezentując swoje dobre praktyki w ramach konferencji dla dyrektorów szkół województwa wielkopolskiego zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Swoje dobre praktyki prezentowała również w formie posterów na dwóch międzynarodowych konferencjach pt. ”Jakość edukacji, jakość ewaluacji”.

O szkole kierowanej przez Panią dyrektor powstał film, zrealizowany przez ORE dotyczący realizacji 11 wymagania Państwa Polskiego.

Pani Jolanta Siwak za swoje zasługi została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

dr Dorota Smykowska: Obszar zainteresowań i badań naukowych to nauki humanistyczne w zakresie nauk o rodzinie oraz nauki społeczne w zakresie pedagogiki.

Wychowawca w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.

Zainteresowania naukowe, prowadzone badania: sytuacja rodzeństwa osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną; kształtowanie zachowań społecznie oczekiwanych u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie; działalność instytucji wsparcia społecznego na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku senioralnym oraz niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie hospitacji w instytucjach wsparcia społecznego dla studentów kierunku praca socjalna.

Prowadzenie zajęć i lekcji pokazowych dla nauczycieli czynnie pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim.

Nauczyciel dyplomowany.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka wielu prac naukowych.

DSC_8119

Mgr inż. Andrzej Bartosik reprezentuje praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi i zarządzaniem produkcją. Menadżer, kieruje grupą ponad 80 pracowników. W ramach obowiązków zawodowych poza kierowaniem zasobami ludzkimi zajmuje się planowaniem produkcji, budżetowaniem, rozliczeniami finansowymi, inwestycjami oraz rozwojem.

Właściciel OSD Edulabor. Prowadzi szkolenia rozwijające kreatywność, komunikację oraz kompetencje interpersonalne uczestników. Zajmuje się również coachingiem indywidualnym oraz menadżerskim. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej oraz studiach podyplomowych.

Prywatnie: mąż i ojciec trójki dzieci, pasjonat Tatr, fotoamator.

 

Obsługa słuchaczy i studentów:

TraczyńskaIrena Tarczyńska

Kierownik Biura Obsługi Słuchacza

 

Bożena ŁęgowskaŁęgowska

Pracownik sekretariatu