Nabór 2019/2020 – oferta kierunków.

Archiwum katagorii: Aktualności

Kandydatów na studia kwalifikacyjne nauczycielskie informujemy, że w związku z planowanym wejściem w życie nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli wszystkie nasze programy i czas trwania studiów są już dostosowane do zaprojektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w obszarze kształcenia nauczycieli.

Dyplomy kierunków rozpoczynających w październiku 2019 roku będą miały liczbę godzin zajęć, liczbę godzin praktyk oraz czas trwania już odpowiadający nowym wymogom. To spowoduje, że niezależnie od momentu w jakim wejdzie Rozporządzenie w sprawie Standardów Kształcenia Nauczycieli Państwa dyplomy już będą odpowiadały tym wymogom. Mając na celu Państwa bezpieczeństwo jeśli chodzi o kwalifikacje i wymogi jakie mogą stawiać dyrektorzy w zatrudniających Państwa w szkołach czy też organy prowadzące placówki oświatowe, zdecydowaliśmy wszystkie studia rozpoczynające się w Roku Szkolnym 2019/2020 prowadzić w całości według nowych standardów.  

Więcej informacji na temat standardów znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI: https://www.edulabor.pl/2019/07/04/standardy-ksztalcenia-nauczycieli-wazne-informacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-szkol/

Terminy zjazdów dla studiów 3 semestralnych: 19-20.10.2019, 16-17.11.2019, 23-24.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 25-26.01.2020, 15-16.02.2020, 22-23.02.2020, 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 18-19.04.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020, 06-07.06.2020, 20-21.06.2020, 12-13.09.2020, 26-27.09.2020, 10-11.10.2020 ,17-18.10.2020

Terminy zjazdów dla studiów 2 semestralnych: 19-20.10.2019, 16-17.11.2019, 14-15.12.2019, 11-12.01.2020, 15-16.02.2020, , 07-08.03.2020, 21-22.03.2020, 25-26.04.2020, 09-10.05.2020, 23-24.05.2020,

Lp.KierunekLiczba semestrówLiczba godzin zajęćLiczba godzin praktykOpłata wpisowaAktualne promocjeOpłata jednorazowaOpłata semestralnaOpłata miesięczna (10 rat)Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?Charakter studiów
1Arteterapia z elementami artecoachingu3350601503 3001100330Rozwój kompetencji w zakresie terapeutycznego wykorzystania szeroko rozumianej twórczości i sztuki. Artecoaching wykorzystuje formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne.kwalifikacyjne
2.Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią3350901502 760920276Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarzakwalifikacyjne
3.Chemia dla nauczycieli3350902002550850255Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Chemiakwalifikacyjne
4.Coaching i mentoring w edukacji21901503 0001500Kompetencje w zakresie coachingu i mentoringu z ukierunkowaniem na wykorzystanie tych umiejętności w pracy w szkołach i placówkach oświatowych.doskonalące
5.Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem3350901502550850255Przygotowanie i kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek (np. urzędy pracy, zakłady pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego – pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego)kwalifikacyjne
6.Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie Przedsiębiorczości35301801503 0001 000300Przygotowanie i kwalifikacje do pracy, na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego i kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczośćkwalifikacyjne
7.Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych  we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów.kwalifikacyjne
8.Edukacja włączająca33851202000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, uzyskują przygotowanie w dodatkowym zakresie, z edukacji włączającej.kwalifikacyjne
9.Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką215015025001250250Przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej  w tym konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów prozdrowotnych w szkołach lub innych instytucjach oraz nadzorowania przedsięwzięć prozdrowotnych.doskonalące
10.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. w: przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego  kwalifikacyjne
11.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową   (surdopedagogika)34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedosłyszących i słabo słyszącychkwalifikacyjne
12.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niedowidzących i słabowidzącychkwalifikacyjne
13.Filozofia i etyka dla nauczycieli35301801503 0001 000300Uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.kwalifikacyjne
14.Fizyka dla nauczycieli3350902000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Fizykakwalifikacyjne
15.Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika3360120850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300przygotowanie słuchaczy do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z uwzględnieniem elementów rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.kwalifikacyjne
16.Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji336090850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatykakwalifikacyjne
17.Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej3360901503 0001 000300Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach (Uwaga! Niezbędne jest ukończenie studiów wraz z certyfikatem językowym aby uzyskać pełne kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem)kwalifikacyjne
18.Logopedia465018015040001000400Kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w szkołach i placówkach oraz kompetencje do prowadzenia własnego gabinetu logopedycznego
19.Nauczanie biologii329090850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092760920276Kwalifikacje do nauczania biologii
20.Nauczanie biologii i geografii3504180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania biologii i geografiikwalifikacyjne
21.Nauczanie biologii i przyrody3504180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania biologii i przyrodykwalifikacyjne
22.Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie (EDB + WOS)3425180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: EDB i WOSkwalifikacyjne
23.Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (Historia + WOS)3425180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: historia i WOSkwalifikacyjne
24.Nauczanie historii333090850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historiakwalifikacyjne
25.Nauczanie języka polskiego jako obcego34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcegokwalifikacyjne
26.Nauczanie, plastyki, muzyki, techniki3750270850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 9001 300390Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: , Plastyka, Muzyka, Technikakwalifikacyjne
27.Nauczanie plastyki, techniki3528180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 3001 100300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka, Technikakwalifikacyjne
28.Nauczanie plastyki, muzyki3528180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 3001 100300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Muzyka, Plastyka,kwalifikacyjne
29.Nauczanie plastyki i historii sztuki3425180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Plastyka i Historia sztukikwalifikacyjne
30.Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie (WOS + WDŻ)3425180850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.093 0001 000300Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: WOS i WDŻkwalifikacyjne
31.Matematyka dla nauczycieli3330902000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do nauczania przedmiotu matematykakwalifikacyjne
32.Organizacja i zarządzanie oświatą2270162000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświaciekwalifikacyjne
33.Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej34001502000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Przygotowanie pedagogiczne nauczycielskiekwalifikacyjne
34.Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych34001502000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowychkwalifikacyjne
35.Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i terapia pedagogiczna35302701503 0001 000300Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym oraz kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznejkwalifikacyjne
36.Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami neurodydaktyki34501801502 850950285Kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym
37.Pedagogika resocjalizacyjna34501801502 850950285Kwalifikacje w zakresie resocjalizacji w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społeczniekwalifikacyjne
38.Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z arteterapią34501801502 850950285Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć kompensacyjno-korekcyjnychkwalifikacyjne
39.Tutoring i coaching w edukacji2226850 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.0925001250250Kompetencje w zakresie tutoringu i coachingu  z ukierunkowaniem na wykorzystanie tych umiejętności w pracy w szkołach i placówkach oświatowych.
40Wczesne wspomaganie rozwoju34601802000 zł. opłaty wpisowej przy zapisie do 30.092 760920276Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWR.kwalifikacyjne
41.Wychowanie fizyczne dla nauczycieli (W-F)3360901503 0001 000300Kwalifikacje do prowadzenia zajęć W-F w szkołachkwalifikacyjne
42.Zarządzanie projektami unijnymi w oświacie21501503 0001500300Studia dla osób, które chcą być liderem lub członkiem zespołu projektowego w placówce oświatowej. Studia kształtują kompetencje zarządzania projektami unijnymi z uwzględnieniem specyfiki projektów w placówkach oświatowych.doskonalące
43.Zarządzanie zasobami ludzkimi219015025001250250Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkichdoskonalące
Poprzednia aktualność
Standardy Kształcenia Nauczycieli – ważne informacje dla nauczycieli i dyrektorów szkół.