EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – nowy kierunek studiów podyplomowych

Archiwum katagorii: Aktualności

Studia podyplomowe odpowiadają kwalifikacjom zamieszczonym w Module V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm,), a także zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, ze dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej ( np. jako nauczyciel wspomagający).

Czas trwania: 3 semestry,

Łączna liczba godzin: 360 (oraz 120 godzin praktyk ciągłych)

Cele studiów: Przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

W programie studiów  wyróżniamy między innymi:

 • Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej
 • Psychospołeczne problemy uczniów
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem  z niepełnosprawnością ruchową
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Warsztat kompetencji wychowawczych
 • i inne…
 • Praktyki : 120h

Rozpoczęcie zajęć: grudzień 2017

Liczba miejsc :30 (o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych).

Rekrutacja: wypełnienie formularza on- line http://interlis.edu.pl/rekrutacja-on-line/

Zapraszamy !

Poprzednia aktualność
Plan zajęć 07-08.10.2017 (kierunki kontynuujące)
Następna aktualność
Otwarta rekrutacja na studia podyplomowe : II edycja marzec 2018- grudzień 2018